โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีมีประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีมีประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 14 อัตรา อัตราค่าจ้างวันล่ะ 745 บาท 2. ตำแหน่งผู้ชวยพยาบาล 7 อัตรา อัตราค่าจ้างวันล่ะ 390 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 อัตรา อัตราค่าจ้างวันล่ะ 360 บาท 4. ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันล่ะ 360 บาท 5. ตำแหน่งพนักงานเปล 6 อัตรา อัตราค่าจ้างวันล่ะ 360 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมามีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก เตรียมหลักฐานการสมัครงานให้พร้อมขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 หรือสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.nanhospital.go.th โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 054-719-000 ต่อ 1409


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar