ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดรุณวิทยา ต้นแบบการบริหารจัดการ สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนดรุณวิทยา (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัตน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนางสาวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ โรงเรียนดรุณวิทยา (บ้านสวนตาล) เป็นโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เคยได้รับการรางวัลสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีระดับเอเชียแปซิฟิกได้รับเงินรางวัล 1.8 ล้านบาทที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยนำหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มาใช้จัดการศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อเรียนพิเศษ 30 คน มีโรงเรียนธนาคารตั้งแต่ปี 2557 และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้ว มีกิจกรรมปลูกผักปลอดสาร กิจกรรม Green Market และ "คุณธรรม 9 วิถีสร้างคนดีศรีดรุณ" สร้างเด็กที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวชื่นชม โรงเรียนดรุณวิทยาว่าสามารถเป็นต้นแบบเพื่อนำไปขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยขอให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งธนาคารขยะและนำเงินที่ได้ไปจัดการสวัสดิการชุมชน ในการนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาพดีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน อาทิ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ 3R พาพอเพียง (กิจกรรมคัดแยกขยะ) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กเติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมดรุณฯ เพราะรักปลูกผักอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รวมทั้งเยี่ยมชมและสนับสนุนสินค้าตลาด Green Market ที่เด็กๆ นำผักที่ปลูกเองมาจำหน่ายด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar