กรมท่าอากาศยาน จัดการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานก่อสร้าง ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินองค์ประกอบอื่นๆ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานน่านนคร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ งานจ้าง ที่ปรึกษาออกแบบ งานก่อสร้างขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน องค์ประกอบอื่นๆ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนางสาวอังสุมา ปัญญา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวจังหวัดน่าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมฯ ในปี พ.ศ. 2566 กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์ที่จะขยายทางวิ่ง ทางขับลานจอดเครื่องบิน องค์ประกอบอื่น ๆ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเชื่อโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่ง และสามารถรองรับ อากาศยาน ขนาดไม่น้อยกว่า 220 ที่นั่ง จึงจำเป็นต้องขยายทางวิ่ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ ประเภทโครงการระบบขนส่งทางอากาศ เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือ ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ที่มีขนาดความยาวของ ทางวิ่ง ตั้งแต่ 1,100 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3,000 เมตร จำเป็นต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูล ร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษาและแนวทางการศึกษาของโครงการ ตลอดจนการประเมินทางเลือกโครงการและสรุปผลการคัดเลือก รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษา ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานน่านนคร ให้สามารถรองรับผู้โดยสาร และสายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานน่านนคร อีกด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar