อบต.เมืองลี ร่วมกับ อบจ.น่าน จัดงานมะแข่นเมืองลีของดีอำเภอนาหมื่น ประจำปี 2566
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ อุดแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภอนาหมื่น หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติ การเปิดงานมะแข่นเมืองลีของดีอำเภอนาหมื่น ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานเปิดงาน นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในตำบลเมืองลีและอำเภอนาหมื่น เข้าร่วมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดงานมะแข่นเมืองลีของดี อำเภอนาหมื่น ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีของตำบลเมืองลีและตำบลอื่นๆ ในอำเภอนาหมื่น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาด้านพืชเศรษฐกิจของชาวตำบลเมืองลีตำบลบ่อแก้ว ตำบลนาทะนุง และตำบลปิงหลวง ให้เป็นที่รู้จักอย่าแพร่หลายผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเมืองลีและตำบลอื่นๆ ในอำเภอนาหมื่น และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ให้ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ภายในงานมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี งานการประกวดขบวนแห่ของดีตำบลเมืองลี การประกวดธิดาหนูน้อยมะแข่นหอม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการแข่งขันลาบเมืองลีลีลา การแข่งขันอาหารปรุงรสด้วยมะแข่น การประกวดซุ้มของดีตำบลเมืองลี และการประกวดช่อมะแข่นสวยงาม การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวงน้ำแขว่ง และส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรนาหมื่น ไฟฟ้านาหมื่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar