จังหวัดน่าน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด "รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว" ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่หอประชุมจิตรพัฒนา โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี 2566 โดยมีนางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          ตามมติสหประชาชาติ ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิงในประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี นับตั้งแต่มี พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เป็นต้นมารัฐบาลได้มีนโยบาย แผนงาน และกลไกขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัวกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสนับสนุนให้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกปี

        สำหรับปีนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด" รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว" ขึ้นเพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักรู้ ยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหารวมทั้งหน่วยงานต้องร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างพลังและกระแสสังคม ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ ปัจจัยแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ เป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว แจกเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว ให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ การประชาสัมพันธ์ โดยรถขยายเสียงประชาสัมพันธ์ บริเวณรอบตัวเมืองน่าน การจัดบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพื่อรณรงค์การร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรง ต่อสตรี ณ บริเวณช่วงน้อย (ถนนคนเดิน)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar