สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 ผู้แทนจากกลุ่มการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากกลุ่มการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2566 "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานในลันเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ทรงริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2455 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจฝึกหัดศิลปทัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างทางเสือกให้เด็กทั้งหลาย ซึ่งพากันนิยมในการเป็นเสมียน หรือเข้ารับราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานในปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 73 แล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จึงใต้จัดการแข่งขันในวันนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะต้านวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีกิจกรรมทั้งหมด 305 กิจรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3,092 คน ครูผู้ฝึกสอน 2,264 คน และคณะกรรมการตัดสิน 3,027 คน รวมทั้งสิ้น 6,383 คน โดยใช้สถานที่แข่งขัน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ โรงเรียนบ้านนาผา โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลและสนามกีฬา อบจ.น่าน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar