คณะกรรมาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะเดินทางติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและ การดำเนินการการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง(High Performance Provinces HPP) การดำเนินการการให้บริการประชาชนในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service OSS) ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ โดยมี นางพิมลพันธ์ จันโทภาส นายอำเภอบ่อเกลือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ่อเกลือ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลการดำเนินการการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา ได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ และเชิญชวนให้ประชาชน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “ทางรัฐ” ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือด้วย ซึ่งทางรัฐบาลต้องการผลักดันให้ “ทางรัฐ” เป็นเสมือน “ซูเปอร์แอปของภาครัฐ” ทำประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในแอปพลิเคชันเดียว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนประเทศไทย และร่วมกันสร้างประเทศให้ทันสมัย (Smart Nation) เพื่อชีวิตของคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Life) ส่งผลให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการได้อย่างง่าย และไม่ยุ่งยากอีกด้วย ทั้งนี้นายอำเภอบ่อเกลือ กล่าวว่า ทางอำเภอได้ขับเคลื่อนแอพพลิเคชัน ThaiD และ แอพพลิเคชัน ทางรัฐ ผ่านที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนทุกเดือนและมีการกระตุ้นผ่าน ไลน์กลุ่ม กำนันผู้ใหญ่บ้านทุก ๆ วัน ซึ่งในขณะนี้ทางอำเภอบ่อเกลือมีประชาชนผู้ดาวน์โหลดแอพ ร้อยละ 30 และส่วนมากการสมัครแอพจะขยับในอัตราส่วนที่มีการประชุมในแต่ละครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่ปลัดประจำตำบล เข้าไปให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ในเรื่องแอพพลิเคชั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar