คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เยี่ยมชมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ชื่นชมน่านสามารถเป็นต้นแบบด้านการจัดรูปที่ดินของประเทศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน ชื่นชมน่านสามารถเป็นต้นแบบด้านการจัดรูปที่ดิน สามารถดำเนินการโครงการได้ 3 ระยะ กว่า 1173 ไร่ จำนวน 347 แปลง จำนวนเจ้าของที่ดิน 314 ราย ถือว่าเป็นการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวนพื้นที่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยมีนางบุญจิรา เจริญศักดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูล สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน แบ่งเป็น 3 ระยะ รวมพื้นที่ 1173 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเป็นระบบ โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 1 คณะกรรมการเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2551 มอบโฉนดให้เจ้าของที่ดินเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 พื้นที่โครงการ 292 ไร่ แปลงที่ดิน จำนวน 122 แปลง เจ้าของที่ดิน จำนวน 100 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างถนนสายรองและขายที่ดินจัดหาประโยชน์ มีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น 8.75 เท่า (ราคาที่ดินก่อนโครงการฯ 8 แสนบาทต่อไร่ โดยราคาที่ดินหลังโครงการฯ 7 ล้านบาทต่อไร่) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2 คณะกรรมการเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่ 18 พ.ค.-2 มิ.ย. 66 พื้นที่โครงการ 532 ไร่ แปลงที่ดิน จำนวน 133 แปลง เจ้าของที่ดิน จำนวน 146 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งผังที่ดินแปลงใหม่ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหม่ มีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น 7.5 เท่า (ราคาที่ดินก่อนโครงการฯ 8 แสนบาทต่อไร่ โดยราคาที่ดินหลังโครงการฯ 6 ล้านบาทต่อไร่) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 3 ดำเนินการประกาศการจัดตั้งสมาคม ในราชกิจจานุเบกษา 7 ม.ค. 2564 คณะกรรมการเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 พื้นที่โครงการ 349 ไร่ แปลงที่ดิน จำนวน 92 แปลง เจ้าของที่ดิน จำนวน 68 ราย อยู่ระหว่างสรุปแผนดำเนินงานและออกแบบจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ มีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น 10 เท่า (ราคาที่ดินก่อนโครงการฯ 3 แสนบาทต่อไร่ โดยราคาที่ดินหลังโครงการฯ 3 ล้านบาทต่อไร่) พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ขอชื่นชมน่านสามารถเป็นต้นแบบด้านการจัดรูปที่ดิน พัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน แบ่งเป็น 3 ระยะ รวมพื้นที่ 1173 ไร่ โดยเดิมเป็นพื้นที่ว่างบริเวณชานเมือง ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเป็นระบบ ชุมชนเมืองมีความเป็นระเบียบสวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในบริการโครงสร้างพื้นฐาน ชูน่านเป็นโมเดลในการจัดรูปที่ดินพัฒนาพื้นที่ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินการจากผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสนอรัฐบาลต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar