มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดทำโครงการทดลองเส้นทาง ผลิตภัณฑ์และการบริการในการท่องเที่ยวประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ บริเวณลานข่าวงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการนำเสนอผลงานโครงการทดลองเส้นทาง ผลิตภัณฑ์และการบริการในการท่องเที่ยวประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยผศ.ดร. สุวรรณา รองวิริยะพานิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ และคณะทำงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมนำเสนอโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ โดยจัดทำโครงการทดลองเส้นทาง ผลิตภัณฑ์และการบริการในการท่องเที่ยวประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มคน ผศ.ดร. สุวรรณา รองวิริยะพานิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยครอบคลุมทุกกลุ่มคน โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้รถเข็น ขณะที่ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุกำลังมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมองว่า น่าจะรวมเอาประเด็นของผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านอื่นๆ ทั้งการได้ยินและการมองเห็นเข้ามาร่วมด้วยเช่นกัน จึงได้พัฒนาขึ้นมาเป็นแนวทางในการที่จะช่วยให้กลุ่มคนที่มีข้อจำกัดด้านร่างกายในด้านต่างๆ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับคนทั่วไปยกตัวอย่างเช่น วัดภูมินทร์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงแล้วอาจจะเข้าไปค่อนข้างยากจากการที่มีบันไดค่อนข้างสูงชัน ดังนั้น จึงมองว่าเป็นโอกาสดีที่ โดยจะใช้พื้นที่นี้ในการทดลองทำหุ่นจำลอง เพื่อว่าแม้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นไป แต่ยังสามารถสัมผัสกับความสวยงามและศิลปกรรมภายในวัด แล้วก็เข้าใจภาพภายในหรือว่าองค์รวมของงานสถาปัตยกรรมได้ จึงได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นชุดให้ข้อมูลก่อนที่จะเข้าไปสู่อาคาร ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับทุกคน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar