ท่าอากาศยานน่านนคร ขอความร่วมมือประชาชน ระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำวิธีการปล่อยโคมลอย ในเทศกาล “ลอยกระทง”🏮
ท่าอากาศยานน่านนคร ขอความร่วมมือประชาชน ระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำวิธีการปล่อยโคมลอย ในเทศกาล “ลอยกระทง”🏮 การปล่อยโคมลอยเป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนิยมปล่อยในวันลอยกระทง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเชื่อกันว่าเป็นการปล่อยเคราะห์กรรม สิ่งที่ไม่ดีงามออกไปจากชีวิต นอกจากนี้ การทำโคมลอยยังถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุอันจะเกิดขึ้นกับอากาศยานที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย ซึ่งปัจจุบันการปล่อยโคมลอยได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม มีการพัฒนาโคมให้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานสูงขึ้นระดับการบิน จนอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารได้ ท่าอากาศยานน่านนคร ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีการปล่อยโคมลอยดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายร้ายแรง ที่อาจกระทบต่ออากาศยาน รวมทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน และประชาชนงดปล่อยโคมลอย หรือหากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติดังนี้ 1. วัสดุที่ใช้ทำโคมลอยและโคมควัน ต้องทำจากวัสดุธรรมชาติไม่ติดวัสดุตกแต่งที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย ขนาดของโคมต้องปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร และห้ามใช้กระดาษสีเดียวกับท้องฟ้าโดยหลีกเลี่ยงการใช้โคมลอยดัดแปลง หรือโคมที่มีโครงเป็นโลหะ 2. วัสดุส่วนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทำให้อากาศร้อนที่บรรจุในตัวโคมเพื่อให้โคมยกตัวลอย ควรทำจากกระดาษชุบเทียน ขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน และระยะเวลาการลอยตัวอยู่ในอากาศของโคมลอย ไม่ควรเกิน 8 นาที 3. การจุดและการปล่อย ให้ปล่อยต่อ 1 สถานที่ ใน 1 วัน และปล่อยได้ไม่เกิน 100 โคม 4. พื้นที่ห้ามปล่อยโคมลอย โคมควัน คือ บริเวณที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลง ของอากาศยาน และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น บริเวณสายไฟฟ้า พื้นที่ที่มีหญ้าแห้ง คลังน้ำมัน กองขยะ บ้านเรือนหรือชุมชน 5. การปล่อยโคมลอย โคมควัน ผู้ที่จะปล่อยต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอแห่งท้องที่ และให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ปล่อย และจำนวนโคมที่จะปล่อยให้ชัดเจน ให้ท่าอากาศยานหรือศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่รับทราบ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างน้อย 2 หมายเลข โดยกรมท่าอากาศยานจะออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) แจ้งเตือนให้นักบินเพิ่มความระมัดระวังในการทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 6. ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชน #งดปล่อยโคมลอยในห้วงเวลา 08.00 – 19.00 น. เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวฯ มีอากาศยานทำการบินขึ้น-ลง ท่าอากาศยานน่านนคร 📌ท่าอากาศยานน่านนคร กรมท่าอากาศยาน ขอขอบคุณในความร่วมมือของประชาชนที่จะระมัดระวังในการปล่อยโคมลอย โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ