กมธ. พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นจังหวัดน่าน มอบโล่เชิดชูเกียรติ วุฒิสภา ศรัทธาความดี ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้และโรงเรียนชาวนา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่บ้านราษฎร์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา พร้อมด้วย นางเพ็ญพัตร์ ศรทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ และนักวิชการประจำคณะกรรมธิการ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม กรณี นายสำรวย ผัดผล อดีต นายก อบต.เมืองจัง ผู้ก่อตั้ง ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ โรงเรียนชาวนา จังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน กว่า 29 ปี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ตนและคณะได้เดินทางมามอบโล่ วุฒิสภา ศรัทธาความดี แก่นาย สำรวย ผัดผล นาย ด้วยตนเอง พร้อมเรียนรู้ผลงานด้วย นายสำรวย ผัดผล เป็นหนึ่งในต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช จำพวกข้าวและผัก และการจัดตั้ง “โรงเรียนชาวนา” เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามาเป็น อาสาสมัครรักษาพันธุข้าว รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มชาวนาเพื่อเป็น “ชาวนานักปรับปรุงพันธุข้าว” เพื่อให้ได้พันข้าวรสชาติดีได้ผลผลิตมาก และไม่ใช้สารเคมีในการผลิต การสร้างบ่อพวงเก็บน้ำมาใช้ประโยชน์ตามความต้องการ เช่น การเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค ในหมู่บ้านช่วงฤดูแล้ง นายสำรวย ผัดผล ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้โจ้โก้และโรงเรียนชาวนา จังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน เคยได้รับโล่แทนคุณแผ่นดิน 76 ต้นแบบคนดีสู่ 60 ล้านคนดีทั่วไทย โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี 2552 โดยศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคนตรีเป็นผู้มอบ เพื่อเชิดชูเกียรติคนดีในสาขาต่างๆ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ของเครือเนชั่น อีกทั้งการนำชาวบ้านในชนบททั่วจังหวัดน่าน โดยร่วมกับพระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส เพื่อฟื้นฟูรักษาป่าไม้ และแม่น้ำอันเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ โดยใช้พิธีกรรมบวชป่าและสืบชะตาแม่น้ำ มาเป็นแรงจูงใจ ให้ชาวบ้านช่วยกันปกป้องและน้ำ สร้างเครือข่ายชุมชนและขยายตัวอย่างกว้างขวาง ภายใต้ร่มเงาของมูลนิธิฮักเมืองน่าน ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนภาคเหนือจนถึงปัจจุบัน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :