ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน Kick off กิจกรรมปลูกผักสวนครัว น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ แปลงผักบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน และขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด เพื่อเป็นแหล่งอาหารไว้บริโภค และแบ่งบันแก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 มีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนปลูกผักประจำครัวเรือน ทำให้เกิดความสามัคคี สามารถดูแลช่วยเหลือและแบ่งปันกัน อีกทั้ง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จึงได้จัดทำโครงการ “คนน่านร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้กลุ่มองค์กร ภาคประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน” สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัวผ่าน “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ขับเคลื่อนปฏิบัติการโดยรณรงค์ให้ 113,332 ครัวเรือนในจังหวัดน่าน ดำเนินการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และพืชสมุนไพร ส่งเสริมกิจกรรมการใช้พื้นที่ว่างสร้างความมั่นคงทางอาหารและยาสู่ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน เกิดทักษะวิถีชีวิตใหม่และชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเอง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :