องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 1.1 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 9,400 บาท 1.2 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 10,840 บาท 1.3 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 11,500 บาท 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 2.1 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 9,400 บาท 2.2 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 10,840 บาท 2.3 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 11,500 บาท 3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 3.1 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 9,400 บาท 3.2 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 10,840 บาท 3.3 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 11,500 บาท 3.4 โดยมีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดการสมัคร ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก เตรียมหลักฐานการสมัครงานให้พร้อมขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 054 - 718 - 452


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar