องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จะดำเนินการโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0040 บ้านพุสูง - บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จะดำเนินการโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0040 บ้านพุสูง - บ้านบ่อหอย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร (4 เซนติเมตร) หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอียดที่กองช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,931,904.63 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน-เก้าร้อยสี่บาทหกสิบสามสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และต้องยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. ถึง. 16.30 น.


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar