กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์วัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยังยืน" ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงาน ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0-5471-6404


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar