เทศบาลเมืองน่าน รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ปี 2565 “1 ใน15 ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ”
วันที่ 9 มกราคม 2565 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 แก่ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จำนวน 15 เมือง ซึ่งในพิธีดังกล่าว นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นตัวแทนรับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 “น่าน” ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ยังคงวิถีและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้จนได้รับเลือกเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ประชาชนมีความสุขที่สุดอันดับที่ 7 ของประเทศ เทศบาลเมืองน่านมีความต้องการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองเก่าน่าอยู่ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น “เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” อนึ่ง ในพื้นที่เองก็ยังคงมีปัญหาที่ต้องจัดการ อาทิ ปัญหาน้ำท่วมและดินสไลด์ในช่วงฝนตกชุก ปัญหาหมอกควันจากการเตรียมพื้นที่เกษตรโดยการเผา ปัญหาการขาดแคลนสถานพยาบาล รวมถึงปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย เป็นต้น ดังนั้นเพื่อพัฒนาเมืองให้ตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทาย จึงมีแผนการพัฒนาระบบบริการจัดการเมืองโดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลเมืองน่าน ได้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ NAN MUNICIPALITY TO SMART CITY” “เปิดหัวใจกว้างมากเท่าไร มือก็จะยื่นเข้ามาหากันมากเท่านั้น” เชื่อมโยงตัวตนของเมืองน่านกับนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ “พัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 15 เมืองใน 14 จังหวัด ครอบคลุมการให้บริการประชาชนกว่า 16 ล้านคน โดยมีการประเมินว่า 15 เมืองอัจฉริยะประเทศไทยจะช่วยให้เกิดโอกาสการลงทุนเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :