จังหวัดน่านเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโควิด 19 ให้ประชาชน หลังมีแนวโน้มกลับมาระบาดเพิ่ม ขณะที่ สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากรจังหวัดน่านสูงที่สุดในภาคเหนือเร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566 ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และ ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB (Long Acting Antibody) ของจังหวัดน่าน ซึ่งได้ร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทย-ลาว น่านแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสที่คณะของเจ้าแขวงไชยบุรีเดินทางมาเยือนจังหวัดน่าน และการรายงานสถานการณ์โรคติดต่อสำคัญของจังหวัดน่านประกอบด้วย 5 โรค คือ โรควัณโรคโรค อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ โรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคโควิด 19 และมติข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและโรคไข้เลือดออก การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดน่าน โดยมี นพ.ชรินทร์ ดีปินตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพญ.วาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านฝ่ายปฐมภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมการประชุม สำหรับสถานการณ์โควิด 19 ล่าสุดจังหวัดน่านมีผู้ป่วย 2,970 รายอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังโดยมีผู้ป่วยเฉลี่ย 70 รายต่อวันหรือ 14 คนต่อแสนประชากร มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสะสม 952,000 โดส และ ผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นร้อยละ 51 ซึ่งการฉีดวัคซีนจำเป็นอย่างมากทั้งผู้ป่วยในกลุ่ม 607 เด็กและผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันมีรายงานการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดน่านเร่งการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน ซึ่งผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ต้องเสียค่าบริการ 300 บาท โดยจะรณรงค์ควบคู่กับการรับวัคซีนโควิด 19 ที่ไม่ต้องจ่ายเงิน ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัณโรค พบผู้ป่วย 317 ราย ในจังหวัดน่าน ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง 215 ราย คณะทำงานยังได้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้ประชาชน กรณีที่รู้ตัวว่าป่วยให้รีบไปพบแพทย์ ซึ่งจะสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจจะถึงชีวิตได้ สำหรับสถานการณ์ โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ที่จังหวัดน่านพบผู้ป่วย 3 ราย ที่บ้านปางเป๋ย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รับประทานเห็ดขี้ควาย ขณะนี้รักษาตัวหาย กลับไปดำรงชีวิตตามปกติแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน จะมีเห็ดออกมาจำนวนมาก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อป้องกันการบริโภคเห็ดพิษอันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ขณะที่สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดน่านมีการระบาดอย่างหนัก โดยจังหวัดน่านมีผู้ป่วย 504 รายหรือ 105.19 คนต่อแสนประชากร สูงที่สุดในภาคเหนือ อำเภอสองแคว ตำบลชนแดน มากที่สุด รองลงมาคือตำบลนาไร่หลวง 2 หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านท่าเวียงแก และผาหมี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเขาเผ่าม้ง รองลงมาคืออำเภอทุ่งช้าง บ้านเฉลิมราษฎร์ ตำบลปอน มีผู้ป่วยจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนให้ความรู้สุขศึกษาแก่ประชาชน ทำการคัดกรองโรค ป้องกัน ทำลายและสำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย ขอความร่วมมือ ท้องถิ่น สถานที่ราชการ ภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมวางแนวทางป้องกันร่วมกัน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar