ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน "แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม" ประจำปี 2566
วันที่ 9 กันยายน 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน "แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม" ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา (ท่าค้ำ) ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นายสง่า อินยา ประธานคณะกรรมการชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไปมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน รักษาและต่อยอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่บรรพบุรุษ ได้ทำไว้เป็นแบบอย่าง ที่งดงามให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนการเสริมสร้าง ความปรองดอง ความรัก ความสมานสามัคดี ของประชาชน แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอท่าวังผาและจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง ให้เยาวชนมีโอกาสแสดงพลังสร้างสรรค์ ในด้านการกีฬาและการพากย์เรือ หลีกเลี่ยง ห่างไกล ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยในปี 2566 รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 30 ลำ แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือเล็ก ฝีพาย 25-30 คน เป็นเรือน่าน คนน่าน จำนวน 5 ลำ / ประเภทเรือเล็กเอกลักษณ์น่านเหนือ ฝีพาย 25-30 คน เป็นเรือน่านเหนือ และคนน่านเหนือ ใส่เสื้อหม้อฮ่อม จำนวน 9 ลำ / ประเภทเรือกลางเอกลักษณ์น่าน ฝีพาย 35-40 คน เป็นเรือน่าน และคนน่าน ใส่เสื้อหม้อฮ่อม จำนวน 14 ลำ / ประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพาย เป็นเรือที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของอำเภอท่าวังผา จำนวน 2 ลำ คือ เรือแดนสยาม บ้านวังว้า และเรือสาววารี บ้านดอนตัน สำหรับงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา "แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม" ประจำปี 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar