การแก้ปัญหาพื้นที่ท่องเที่ยวสกาด และสะปัน จังหวัดน่านมีความคืบหน้าไปมาก ล่าสุดคณะทำงานทั้ง 5 คณะจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม การประชุมในครั้งนี้เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาการสร้างที่พัก รีสอร์ท ในพื้นที่บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ และบ้านสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน และได้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ จำนวน 5 คณะทำงาน ประกอบด้วย คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ ได้มีการนำร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาเพื่อนำเสนอนายอำเภอลงนามและประกาศราชกิจจานุเบกษา นอกจากนั้นมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) การใช้พื้นที่บ้านสะปันในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประชุมประชาชนรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน และในพื้นที่บ้านสกาด ตำบลสกาด อำภอปัว ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) การใช้พื้นที่บ้านสกาดในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประชุมกับประชาชนรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน คณะทำงานแก้ไขปัญหาขยะ โดยท้องถิ่นจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพ โดยมีแผนงานโครงการการแก้ไขปัญหาพื้นที่ตำบลดงพญา ปีงบประมาณ 2567 เช่น โครงการจ้างเหมาขนขยะ งบประมาณ 85,000 บาท และ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เป็นต้น และแผนงานโครงการการแก้ไขปัญหาพื้นที่ตำบลสกาด ปีงบประมาณ 2567 มีโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ ใช้งบประมาณ 500,000 บาท โครงการปรับปรุงบ่อขยะ ใช้งบประมาณ 300,000 บาท โครงการจัดหาหรือจัดซื้อรถเก็บขยะ ใช้งบประมาณ 1,500,000 บาท โครงการขุดลอกบ่อขยะและนำขยะไปทิ้งบ่อขยะเทศบาลเมืองน่าน ใช้งบประมาณ 400,000 บาท คณะทำงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เช่น โครงการซ่อมแซมผนังกันน้ำลำน้ำปาด บริเวณนากูล บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ใช้งบประมาณ 498,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสุสานบ้านเด่น สาขาบ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ใช้งบประมาณ 289,000 บาท และได้มีการบริการเรื่องระบบไฟฟ้าและบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน มีแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการสืบสาน รักษาศิลปวัฒนธรรมวิถีน่านและต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยั่งยืน งบประมาณ 4,000,000 บาท โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อยกระดับอาหารพื้นเมืองสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (อาหารเป็นยา) งบประมาณ 3,000,000 บาท โครงการพัฒนาแรงงานและผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐานสากล งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 2,000,000 บาท และคณะทำงานด้านการจัดทำแผนงานโครงการ โดยสำนักงานจังหวัดน่าน ได้เสนอของบประมาณจังหวัดปีงบประมาณ 2568 โดยมีหน่วยงานที่เสนอแผนงานพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ตำบลสกาด-บ้านสะปัน ตำบลดงพญา ใช้งบประมาณรวมกว่า 17 ล้านบาท เช่น กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวง 1081 บ้านสะปัน หมู่ 1 กิจกรรม พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คผ่านทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาความต้องการของภาคประชาชน ในพื้นที่ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงและด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar