เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นำเสนอกระบวนการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่านให้กับคณะศึกษาดูงานจากเขตสุขภาพที่ 10
วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมนำเสนอการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน จากกรณีที่โรงพยาบาลน่านร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะศึกษาดูงานจากเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษากระบวนการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วโดยมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 30.42 ของจำนวนประชากรทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองน่านได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ระดับสุดยอด (Super - Aged Society) ซึ่งผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เทศบาลเมืองน่านจึงต้องมีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี แข็งแรง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพ เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว เทศบาลเมืองน่าน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เทศบาลเมืองน่าน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” ร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทร ช่วยเหลือ แบ่งปัน ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพของผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการย่างต่อเนื่อง ตามองค์ประกอบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทั้ง 8 มิติ คือ 1 อาคารสถานที่และบริเวณภายนอก 2 ระบบขนส่งและยานพาหนะ 3 ที่อยู่อาศัย 4 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 5 การให้ความเคารพและการยอมรับ 6 การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองและการจ้างงาน 7 การสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ และ 8 การบริการชุมชนและการบริการสุขภาพ รวมไปถึงกิจกรรมและโครงการอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างเมืองน่านสู่การเป็นสังคมสุขภาวะของคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar