ขนส่งจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน นายปทา วันจันทร์ ขนส่งจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ทพญ. สุรีรัตน์ สูงสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ และนายแพทย์ธนากร ธนามี แพทย์หญิงธิดารัตน์ เกียรติวรพันธุ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน 28 ราย โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ที่จัดหาในครั้งนี้ โรงพยาบาลน่านได้รับการจัดสรรเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดน่าน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมเป็นเงินจำนวน 1,299,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ฯ ที่มอบได้แก่ รถนั่งธรรมดา รถนั่งระบบไฟฟ้า เบาะรองนั่ง ขาเทียม เตียงนอนแบบธรรมดาชนิด 3 ไก ที่นอน เครื่องดูดเสมหะ รวมอุปกรณ์ที่มอบจำนวน 47 ชิ้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเสริมสร้างให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการสำหรับนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคม รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการฯ ต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar