เทศบาลเมืองน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นำโดย นายทะนงศักดิ์ เทพนิล นายก อบต.เจริญเมืองและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองน่าน ตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน และระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 โดยกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน 6 ยุทธศาสตร์ คือ การป้องกันและลดโรคติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ การรณรงค์และปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย การลดปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ การลดปัญหาในเด็กและเยาวชน และการดำเนินงานด้านชุมชนปลอดภัย โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน อีกทั้ง ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด โดยมีจำนวนผู้สูงอายุต่อประชากรรวมที่ร้อยละ 30.42 การจัดระบบดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติ จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองน่าน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar