สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน "ตลาดสินค้าชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง จังหวัดน่าน" ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ บริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน (ข่วงน้อย) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน "ตลาดสินค้าชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง จังหวัดน่าน" ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 และเปิดตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ "Nan Brand" และ "Nan Brand Prerniumn" โดยมี นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ให้พัฒนาต่อยอด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ และยกระดับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดน่าน ให้เป็น "เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์" และพัฒนาจังหวัด "สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง" โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้าง และภาคการผลิต อุตสาหกรรมและการบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าสูง ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดน่านให้สามารถเข้าสู่ตลาด เพื่อเสริมสร้างโอกาสและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป สู่ผู้บริโภคการจัดงานอยู่ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าน่านแบรนด์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 ราย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar