สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน (สกร.) จัดโครงการเปิดบ้านการเรียนรู้ (Nan POLE Open House) และมหกรรมวิชาการ สกร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 25 กันยายน 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านการเรียนรู้ (Nan POLE Open House) และมหกรรมวิชาการ สกร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ครูและนักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมี นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สกร.จังหวัดน่าน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านการเรียนรู้ (Nan POLE Open House) และมหกรรมวิชาการ สกร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน ได้มีจุดเน้นและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนคนไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านการเรียนรู้ (Nan POLE Open House) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านการเรียนรู้ (Nan POLE Open House) และมหกรรมวิชาการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน เพื่อให้ครูและนักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ สร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีระบบการกระตุ้น สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ ให้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ. 256 มาตรา 6 โดยระบุให้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 3 รูปแบบ อันได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ครูยังได้แสดงผลงานทางวิชาการ "1 ครู 1 นวัตกรรม 1 Best Practice" ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์กับสังคมและชุมชนของจังหวัดน่าน สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ด้านการศึกษา ในเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต่อไป โดยโครงการเปิดบ้านการเรียนรู้ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักศึกษา จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดผลงานทางวิชาการของครู หัวข้อ "1 ครู 1 นวัตกรรม 1 Best Practice" การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. การประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ชุมชนของฉัน" การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย" การประกวดวาดภาพระบายสี่ ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ทรงงานจังหวัดน่าน" การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 485 คน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar