กรมชลประทาน จัดประชุมปฐมนิเทศงานจ้างสำรวจออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์ บอลรูม โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศงานจ้างสำรวจ ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีนายธนพล สงวนตระกูล นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมการประชุมฯ สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกันดำเนินการพิจารณาจัดหาน้ำให้แก่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำหรับที่ตั้งโครงการอยู่หมู่ที่ 10 บ้านกิ่วจันทร์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นเขื่อนหินถม มีความจุที่ระดับกักเก็บ 46.09 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่ส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ถึง 22,100 ไร่ อีกทั้ง ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุกภัยให้กับบริเวณพื้นที่ริมลำน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,030 ไร่ เสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ และความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต กรมชลประทาน โดยสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ได้ว่าจ้างบริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด ให้ดำเนินงานจ้างสำรวจออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของโครงการให้กับหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar