สพป.น่าน เขต 1 ร่วมกับ มูลนิธิ แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เปิดเวทีเสวนาพหุภาคีจังหวัดน่าน "ทำอย่างไร... เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของลูกหลานเมืองน่านบ้านเรา"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงแมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาพหุภาคีจังหวัดน่าน "ทำอย่างไร... เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของลูกหลานเมืองน่านบ้านเรา" เพื่อหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการ Access School โดยมี นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ Access School สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่มูลนิธิ แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สถานศึกษาและครูแกนนำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน เข้าร่วมการเสวนาฯ

           เนื่องจากการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Access School) มีการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน จากสหภาพยุโรปและมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) การดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดน่าน ทั้งนี้การขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด 17 แห่ง และมีโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 100 แห่ง

          โดยเป้าหมายโครงการ (Access School) มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงเกิดการสร้างความร่วมมือในการจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ "ทำอย่างไร....เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของลูกหลานเมืองน่านบ้านเรา" พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดน่าน เป็นการสร้างความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดแนวคิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการและเอื้ออำนวยให้สถานศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคมในแต่ละภาคส่วน มีการหารือประเด็นพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยบทบาทภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar