จังหวัดน่าน จัด Kick off ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัด Kick off ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดน่านโดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา ศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน ชุมชน และมีเป้าหมายการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้สังคมสงบ ร่มเย็น และมีความสุขยั่งยืน ครอบคลุม 76 จังหวัด สำหรับจังหวัดน่าน จัด Kick off ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดน่าน ขึ้นพร้อมกันทุกอำเภอในวันนี้ โดยมีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสติ สมาธิ การแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ไปยังวัดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar