คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ กกต.น่าน จัดการสัมมนาติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "ติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขุดใหม่ ปี พ.ศ. 2567" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน โดยนายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการฯ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มาร่วมปาฐกถาพิเศษและการสัมมนาในครั้งนี้

          ด้วยวุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีแนวทางและมีการบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีการเลือกตั้งกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆ หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะทำให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

          วุฒิสภา จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “ติดตามการเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2567” พื้นที่จังหวัดน่าน ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 80 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม จำนวน 20 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566-2580 ประเด็นความมั่นคง และเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกกันเองของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar