อบจ.น่าน ร่วมกับ อบต.เชียงของ และภาคีเครือข่าย อำเภอนาน้อย จัดงานประเพณีลอยกระทง ล่องเฮือไฟ ไหว้ครูบา ปู่จาก๋องหลัวพระเจ้า ประจำปี 2566
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณฝายกุ่น ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นายธีระ แก้วมา นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ล่องเฮือไฟ ไหว้ครูบา ปู่จาก๋องหลัวพระเจ้า ประจำปี 2566 โดยมีดาบตำรวจ สันติ ตันเกียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเขตอำเภอนาน้อย นายธนวัฒน์ อุดแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเขตอำเภอนาหมื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักท่องเที่ยว และประชาชนตำบลเชียงของและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงาน กิจกรรมภายในงานมีการแสดงขบวนเฮือไฟอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศ นอกจากนี้ยังมีขบวนเฮือไฟมะเก่า ของคณะสงฆ์และชมรมผู้สูงอายุตำบลเชียงของ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเผาก๋องหลัวพระเจ้า และการเผาด้ายสีสายเพื่อสะเดาะเคราะห์ในคืนยี่เป็ง ตามความเชื่อของชาวเหนือ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาน้อย ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลเชียงของ

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar