คณะทำงานประชุม เตรียมจัดงาน ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจำปี 2567 ชูอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมขบวนแห่ครัวตานใน 15 อำเภอ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางภัทรถร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2567 ซึ่งงานจะจัดในระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2567 ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้ำศักดิ์สิทธิ์ของ 15 อำเภอ พร้อมขบวนแห่ครัวทานของอำเภอ เพื่อให้อำเภอได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมงานประเพณีหกเป็ง การประกวดขบวนแห่ครัวตาน ในปี 2567 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกวด โดยให้แต่ละอำเภอจัดส่งผู้เข้า ร่วม ขบวนแห่ไม่เกิน 100 คน โดยจัดส่งแบบเข้าร่วมขบวนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567

การประชุมในครั้งนี้คณะทำงานได้กำหนดรูปแบบขบวนแห่ครัวตาน หลักเกณฑ์การจัดรูปขบวนแห่ เกณฑ์การประกวดและเกณฑ์การให้คะแนน เงินรางวัลการประกวดและเงินสนับสนุนขบวนแห่ ระยะเวลาเคลื่อนขบวน การประกาศผล การประกวดขบวนแห่ครัวตานนั้นคณะกรรมการจะให้คะแนนขบวนแห่ครัวตาน ณ จุดตัดสินการประกวด และจะประกาศผลการประกวด หลังจากทำการรวมคะแนนขบวนแห่ทุกขบวน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยให้อำเภอรับรางวัลในวันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ เวลา 08.00 น. หลังเสร็จพิธีอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ณ บริเวณข่วงพระธาตุด้านทิศตะวันออก วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกให้เป็นงานประเพณีระดับชาติและนานาชาติ เป็นการสืบสานต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนของประเพณีหกเป็ง หรือการจัดงานประเพณีบูชาพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ทุกวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นโบราณจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวชสันดรชาดกระดับนานาชาติและการแสดงธรรมแบบพื้นเมืองภาคพายัพ โดยใช้ภาษาถึง 4 ภาษา คือไทย จีน อังกฤษ และภาษาพื้นเมือง พิธีถวายสักการะองค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและบวงสรวงเทพยดาอารักษ์บ้าน อารักษ์เมือง ตามโบราณอริยะประเพณี การประกวดขบวนแห่ระดับอำเภอ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีอัญเชิญน้ำสรงผ้าทิพย์ห่มองค์พระมหาธาตุเจ้าฯ ขบวนแห่เครื่องสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์หลวง สวดมนต์ตั๋นโดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 108 รูป การแสดงมหรสพสมโภช การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค มหกรรมการแข่งขันการตีกลองบูชา มหกรรมการแข่งขันตีกลองแอว มหกรรมการแข่งขันการจุดบั้งไฟดอก กิจกรรมกาดมั่วคัวฮอม การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง นอกจากนี้ จะมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 100 รูป และบวชชีพราหมณ์ 100 คน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมหามงคลสมโภชองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งระหว่างวันที่ 15 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar