นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือ) รุ่นที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมวัดมหาโพธิ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมกาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือ) รุ่นที่ 2 โดยมีพันเอกสุวิทย์ อินสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือ) รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มในด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และไม่เกิดภาวะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และพัฒนาการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตปัจจุบันได้

โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือ รุ่นที่ 2 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,320.00 บาท มีนักเรียนที่เข้าเรียนในโซนเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านมหาโพธิ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง ชุมชนบ้านน้ำล้อม ชุมชนบ้านสถารศ ชุมชนบ้านช้างเผือก ชุมชนบ้านพระเกิด ชุมชนบ้านท่าช้าง และชุมชนบ้านเมืองเล็น มีนักเรียนผู้สูงอายุสนใจเข้าเรียนในรุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar