รมว.กระทรวงสาธารณสุข เปิดสถานีสุขภาพ (Health Station) ณ วัดเจดีย์ จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ วัดเจดีย์ ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดสถานีสุขภาพ (Health Station) เพื่อยกระดับด้านการเข้าถึงสิทธิการดูแลสุขภาพ และเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของพระสงฆ์ โดยมี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมด้วย พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระเถรานุเถระ พระสังฆธิการ พระคิลานุปัฏฐาก หัวหน้าหน่วยงานราชการ พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่า การเปิดสถานีสุขภาพ (Health Station) ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบ่ายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย ผ่านนโยบาย 13 ประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นการดูแล สุขภาพพระสงฆ์ ทั้งนี้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ แบ่งเป็นตส่วนใหญ่ คือ การทำให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองได้ ทำให้ประชาชนชุมชนฆราวาส สามารถดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และสร้างระบบกลไกโดยรวมทั้งหมด ที่จะเอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์แบบบูรณาการ ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการขับเคลื่อนงานสำคัญในปี 2567 ได้แก่การผลักดัน งานฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อยกระดับด้านการเข้าถึงสิทธิการดูแลสุขภาพ และเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของพระสงฆ์ การขับเคลื่อนงานกุฏิชีวาภิบาลและสถานชีวาภิบาลสำหรับดูแลพระสงฆ์อาพาธและการดูแลระยะท้าย รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการจัดบริการของสถานชีวาภิบาล สำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา รวมถึงการขึ้นทะเบียนวัดที่จัดบริการดูแลพระสงฆ์อาพาธ เป็นต้น

สถานีสุขภาพ (Health Station) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นอย่างทั่วถึงและสะดวก โดยคำนึงถึงสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนไปใช้บริการในชุมชนเป็นจำนวนมาก เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วัด ตลาด เพื่อรองรับการบริการด้านสุขภาพเบื้องตัน เช่น เมื่อประชาชนหรือนักท่องเที่ยวมาวัดแล้วเกิดมีปัญหาสุขภาพแบบฉุกเฉิน หรือมีอาการผิดปกติเบื้องต้นต้องการตรวจวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหรือดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือพระคิลานุปัฏฐาก เป็นผู้ที่คอยให้บริการประจำสถานีสุขภาพ ให้การดูแลคัดกรองสุขภาพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือโทรศัพท์ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นที่สะดวกและรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนส่วนรวมโดยทั่วกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar