น่านเปิดเมือง เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วันที่ 1 มีนาคม 2567 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท ) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เทศบาลเมืองน่าน มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่าย จัดงาน "เปิดเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล จ.น่าน" ณ ลานข่วงหลวงช้างค้ำ (ช่วงน้อย) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าน สู่การเป็นเมืองสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for AIl) อีกทั้งส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัย (Aged Society โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 300 คนประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า"อารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย น่านมีศักยภาพสูงที่จะเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยมีการพัฒนาสร้างทำอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่อง มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน"

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส. มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาอารยสถาปัตย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประซากรกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งเสริมความสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พ.ศ.2567-2569 ซึ่งเป็นโครง การที่ดำเนินการโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังภาคีเครือข่าย ผลักดันให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มสตรีน่าน การเยี่ยมชมและสำรวจอารยสถาปัตย์วัดภูมินทร์ และกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์

นอกจากนี้ยังมีประชุม-เสวนา "เปิดเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล จ.น่าน" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน เช่น คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน นางศุภรดา กานดิศยากุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (อพท.น่าน) เป็นต้น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าน ให้เป็นเมืองที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีความสุข


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar