สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อม สถานศึกษาในสังกัดและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ลานข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนายสิงห์เพชร สุทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน และนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาน่าน กิจกรรมดังกล่าวคณะกรรมการจัดงาน“Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนภาคีเครือข่าย ครู นักเรียนและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน 620 คน

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ ตามวิสัยทัศน์“องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สู่การศึกษาแห่งอนาคต อย่างมีความสุข” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรพื้นที่วิถีน่าน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รวมทั้งการบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ “น่านเมืองเก่า” ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ทั้งการแสดงศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียนบนเวทีการแสดงและการนำเสนอนิทรรศการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน และโรงเรียนภาคีเครือข่าย จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่าน,โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 56 จังหวัดน่าน,โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจังหวัดน่าน โดยโรงเรียนได้มีการนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน บนฐานพหุปัญญา ผ่าน Soft Power วิถีน่าน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) เทศกาลประเพณีไทย (Festival) ตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เห็นถึงความตั้งใจของคณะกรรมการในการดำเนินงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สถานศึกษาในสังกัดและภาคีเครือข่าย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มาร่วมกันในงานวันนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับลูกหลานชาวเมืองน่าน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพมีทักษะอาชีพ ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน อย่างมีความสุข


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar