จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำข้าราชการภาครัฐ เอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน สมดังพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมี ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีฯ

"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความพิเศษต่อช่างฝีมือแรงงาน ไทยทั่วประเทศ เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงมีการถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เพื่อเทิดพระเกียรติ ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจต่อแรงงานไทย จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ รองรับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศสู่ระดับสากลต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar