จังหวัดน่าน จัดพิธีปลงผมนาคและบายศรีสู่ขวัญนาคที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 21 เมษายน 2567 ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดดอนมูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมนาคและบายศรีสู่ขวัญนาคที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดน่านกำหนดจัดขึ้น ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยระยะเวลาบรรพชา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 74 คน ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง พระพุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิด กับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar