สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนทั่วไป

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป โดยโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดน่าน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การรับสมัครและวิธีการเลือก รวมทั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง สำหรับการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง เพื่อใช้ในการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา พร้อมการตอบข้อซักถามจากผู้เข้ากิจกรรมฯ

โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมกันทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar