สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน โดยมี นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ และวิทยากรระดับอำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 กำหนดวันเลือกระดับอำเภอวันที่ 9 มิถุนายน 2567 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 และวันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เพื่อให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา วิทยากรอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุมในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ และวิทยากรระดับอำเภอ อำเภอละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 141 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar