เทศบาลเมืองน่านขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566(แรม 1 ค่ำเดือน 11) ตั้งแต่เวลา 06.0.0 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เทศบาลเมืองน่านขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566(แรม 1 ค่ำเดือน 11) ตั้งแต่เวลา 06.0.0 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร สืบทอดพระพุทธศาสนาและเกิดความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต🎉🎉 #งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 110,119 facebook เทศบาลเมืองน่าน

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ